Cookies & Personuppgifter

Cookies

Vi vill att du ska få en så bra upplevelse som möjligt på speed-id.com, därför använder vi oss av cookies inom ramen för artikel 6.1.f GDPR. För detta ändamål använder vi olika cookies och tjänster för att säkerställa webbplatsens funktionalitet och för att utforma webbplatsen så att den blir informativ och användarvänlig. För oss är det viktigt att du kan surfa bekvämt på vår webbplats, och därför har den kontinuerliga optimeringen av vår webbplats en hög prioritet för oss. Det är viktigt för oss att det innehåll som du får se på vår webbplats verkligen är intressant för dig och underlättar din online-upplevelse. Vi kommer att hantera dina personuppgifter varsamt, men självfallet kan du avaktivera alla cookies och tjänster. Det kan ske genom att du spärrar eller raderar cookies via din webbläsare eller avaktiverar dem separat genom att installera en sk. 'opt out-cookie' eller klicka på en angiven länk. Tänk på att du måste göra avaktiveringen i varje webbläsare som du använder! Om du raderar alla cookies i din webbläsare gäller detta också tillhörande opt out-cookie.

Personuppgifter

  Speed-Id AB 559160-4599 behandlar personuppgifter i samband med handeln på speed-id.com och är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Personuppgifter behandlas för attSpeed-IDAB ska kunna tillhandahålla sina tjänster, huvudsakligen för följande ändamål:

 • Tillverka identifikationsbilder i samarbete med tredje part.
 • För att skapa och upprätthålla ditt personliga konto.
 • För att ta emot och bearbeta dina beställningar och skicka dina varor till dig.
 • För att hantera eventuella returer.
 • För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster.
 • För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev och kataloger.
 • För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverkaSpeed-IDAB :s erbjudanden och tjänster.
 • För att kunna förbättra vår process för bildredigering.
 • De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du lägger beställningar, kontaktar kundtjänst eller dylikt. De uppgifter du anger omfattar t.ex. kontaktinformation, leveransadress och beställda varor.

  Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att denna är nödvändig för attSpeed-IDAB ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa behandlingar baseras även påSpeed-IDAB berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt påSpeed-IDAB :s skyldighet att följa rättsliga och redovisningsmässiga förpliktelser. Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra parter somSpeed-IDAB anlitar för att uppnå ändamålen, t.ex. för leverans. Dessa aktörer kan vara baserade i länder utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45–46 i förordning 2016/679 (”GDPR”). Dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga här . Behandlingen av Personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla ändamålen eller så länge somSpeed-IDAB är förpliktade att göra detta. Därefter raderas Personuppgifterna.

  Om du har några frågor kring behandlingen av Personuppgifterna kan du kontaktaSpeed-IDAB via info@speed-id.com. Du kan även använda denna adress om du vill utöva någon av de rättigheter du enligt GDPR har som registrerad. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd. Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:

 • Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna och att bli informerad om behandlingen.
 • Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
 • Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 GDPR rätt att få Personuppgifterna raderade.
 • Rätt till begränsning av användning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen av Personuppgifterna.
 • Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut Personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av Personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i Speed-id's berättigade intressen.
 • Slutligen har du också rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se.